Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Ve dnech 24. a 25. září 2018 se konalo 24. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Hlinsku. Jedná se o prestižní seskupení 53 škol různých typů z celé České republiky, které ve své činnosti kladou důraz na výchovu k dodržování lidských práv, ochraně životního prostředí i kulturního dědictví. Naše škola byla tentokrát vyzvána, aby seznámila účastníky setkání se svou činností za uplynulý školní rok (shlédněte přiloženou prezentaci). Velmi nás potěšil pozitivní ohlas publika a zájem o naši práci především v oblasti projektové výuky a spolupráce s rodiči.

Klub ekologické výchovy - KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky, školy, instituce a organizace a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO. Rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Naše škola je členem Klubu ekologické výchovy od roku 2001 a pravidelně se účastní jeho akcí – projektů, konferencí, seminářů, soutěží ...

V rámci mezinárodního projektu „Tulipán“ bylo vybudované školní arboretum s naučnou stezkou.

V současné době je zapojena do projektu „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.“

Součástí spolupráce s KEV jsou i další aktivity školy jako např. celoškolní ekologické projekty, výsadba stromů, výpravy do přírody, …

Environmentální vzdělávání je součástí RVP ZV a jako průřezové téma je zařazováno do výuky ve všech ročnících a předmětech. Jeho hlavním cílem je rozšiřovat a prohlubovat u žáků ekologické vzdělání a cítění na základě aktuálních informací a dobrých zkušeností.

Od září 2011 je škola zapojena do výzvy EU peníze školám („Šablony“).

Projekt „Podpora individualizace výuky „ je dvouletý. V rámci něho se škola zaměřila na podporu cizích jazyků, čtenářskou gramotnost a přírodovědné předměty.

Z finančních prostředků jsou hrazeny dělené  hodiny matematiky, fyziky, informatiky, čtení a anglického jazyka. Na škole pracuje s vybranými žáky rodilý mluvčí.

Dále na škole vznikají digitální učební materiály a další metodiky.

Bude obnovené vybavení v učebně informatiky a pořízené technické zázemí pro třídy na I. stupni.

Scroll to top