Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Klub ekologické výchovy, jehož je naše škola dlouholetým členem, vyhlašuje každoročně literární a výtvarnou soutěž. Ta byla letos věnována stému výročí vzniku Československa a Mezinárodnímu roku udržitelného turismu vyhlášeného OSN na období 2017 - 2018. Na témata „Lípa - národní strom” a „Propagujeme turistiku v regionu, městě, obci” vytvořili žáci naší školy hned několik zdařilých prací a dvě z nich byly odbornou porotou vybrány a oceněny. Aneta Coufalová z 6.A získala ve své věkové kategorii 3. místo ve výtvarné části soutěže a báseň Veroniky Chalupové z 8.A byla oceněna v části literární, kde porota nestanovila pořadí. Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme do budoucna hodně tvůrčích nápadů.

Číst dál...

Od září 2011 je škola zapojena do výzvy EU peníze školám („Šablony“).

Projekt „Podpora individualizace výuky „ je dvouletý. V rámci něho se škola zaměřila na podporu cizích jazyků, čtenářskou gramotnost a přírodovědné předměty.

Z finančních prostředků jsou hrazeny dělené  hodiny matematiky, fyziky, informatiky, čtení a anglického jazyka. Na škole pracuje s vybranými žáky rodilý mluvčí.

Dále na škole vznikají digitální učební materiály a další metodiky.

Bude obnovené vybavení v učebně informatiky a pořízené technické zázemí pro třídy na I. stupni.

Název projektu: Inovace metod a forem výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Zachar

CZ.1.07/1.2.08/04.0007

- globální grant OPVK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Hlavním cílem projektu je podpořit jak žáky mimořádně nadané, tak i děti s poruchami řeči, poruchami učení, poruchami chování a sociálně znevýhodněné.

Cílem je vytvořit metodické materiály související se zlepšováním metod a forem výuky podporujících nový přístup ke vzdělávání.

Budou vytvořeny sborníky výukových materiálů zaměřené na tyto oblasti:

-          práce s mimořádně nadanými žáky

-          práce se žáky s vadami řeči

-          společné aktivity a projekty v integrovaných skupinách

-          speciální výuka jazyka českého

-          speciální výuka jazyka anglického

Jako odborníci v oblasti poradenství pro žáky, učitele i rodiče jsou do projektu zapojeni školní psycholog a speciální pedagog. K dispozici je rovněž asistent, který poskytuje individuální pomoc dětem přímo ve vyučovacích hodinách.

Vznikne speciální učebna vybavená tabulovým systémem a dalším technickým materiálem a pomůckami jako jsou netbooky, dataprojektor, CD přehrávač, nový PC, atd.

 


  

V současné době je projekt v plném proudu.

Pedagogové pracují na tvorbě Sborníků – příkladů dobré praxe. Metodicky zpracovávají různé aktivity a činnosti pro žáky, připravují přehledy zajímavých námětů, motivační hry, činnosti zaměřené na práci ve skupinách a připravují drobné projekty. Tvoří pracovní listy pro žáky, k nim metodické pokyny, návody a návrhy hodnocení pro učitele. Rovněž zakládají fotodokumentaci a ukázky žákovských prací. Postupně vzniká 5 sborníků:

1. Anglický jazyk pro žáky se SVP – Angličtinu zvládnu (tvoří se pracovní listy, slovíčka v daném tematickém okruhu)

2. Logopedie – Povím ti to, poslouchej (připravují se didaktické hry, tvořivé činnosti k procvičování motoriky mluvidel, grafomotorické PL, křížovky, hádanky, rébusy, didaktické pomůcky)

3. Jazyk český pro žáky se SVP – Jak na češtinu (připravuje se reedukační materiál pro žáky s dyslexií a dysgrafií, tvoří se PL, jazykolamy, roháčky, rébusy, doplňovačky)

4. Rozvoj nadání (vyhledávají se logické hry, hlavolamy, šifry, tangramy, origami, připravují stolní hry, k nim herní plány, zajímavé úkoly)

5. Sborník pro skupinovou práci v 1. ročníku (vzniká sborník námětů na zajímavé vyučovací hodiny, didaktické hry, hry se slovy, čtecí kartičky se slovy, matematické hry, karty Mat Loto, herní plány, diferencované úkoly dle možností žáků)

Na škole probíhá odborné poradenství. Speciální pedagog vede konzultace s učiteli, individuální konzultace se žáky i rodiči, spolupracuje s Pedagogicko  psychologickou poradnou. Připravuje reedukační materiály pro žáky s dyslexií a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Formou individuální péče zajišťuje nápravu dyslexie a dysgrafie. Školní psycholog podpůrně působí ve třídách během vyučování a o přestávkách provádí s žáky relaxační techniky. Pomáhá ve výuce řešit problémy a konflikty a postupně tak buduje lepší klima ve třídě. Věnuje se psychoterapeutickému vedení skupin žáků. S žáky pracuje individuálně i ve skupinách. Asistent pomáhá žákům individuálně přímo ve vyučovacích hodinách.

V rámci projektu postupně vzniká speciální učebna vybavená technikou a speciálními pomůckami. Žáci začali pracovat s netbooky, ve vyučování se používá nově zakoupený dataprojektor, PC, drobné pomůcky.

Scroll to top