Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Název projektu: Inovace metod a forem výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Zachar

CZ.1.07/1.2.08/04.0007

- globální grant OPVK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Hlavním cílem projektu je podpořit jak žáky mimořádně nadané, tak i děti s poruchami řeči, poruchami učení, poruchami chování a sociálně znevýhodněné.

Cílem je vytvořit metodické materiály související se zlepšováním metod a forem výuky podporujících nový přístup ke vzdělávání.

Budou vytvořeny sborníky výukových materiálů zaměřené na tyto oblasti:

-          práce s mimořádně nadanými žáky

-          práce se žáky s vadami řeči

-          společné aktivity a projekty v integrovaných skupinách

-          speciální výuka jazyka českého

-          speciální výuka jazyka anglického

Jako odborníci v oblasti poradenství pro žáky, učitele i rodiče jsou do projektu zapojeni školní psycholog a speciální pedagog. K dispozici je rovněž asistent, který poskytuje individuální pomoc dětem přímo ve vyučovacích hodinách.

Vznikne speciální učebna vybavená tabulovým systémem a dalším technickým materiálem a pomůckami jako jsou netbooky, dataprojektor, CD přehrávač, nový PC, atd.

 


  

V současné době je projekt v plném proudu.

Pedagogové pracují na tvorbě Sborníků – příkladů dobré praxe. Metodicky zpracovávají různé aktivity a činnosti pro žáky, připravují přehledy zajímavých námětů, motivační hry, činnosti zaměřené na práci ve skupinách a připravují drobné projekty. Tvoří pracovní listy pro žáky, k nim metodické pokyny, návody a návrhy hodnocení pro učitele. Rovněž zakládají fotodokumentaci a ukázky žákovských prací. Postupně vzniká 5 sborníků:

1. Anglický jazyk pro žáky se SVP – Angličtinu zvládnu (tvoří se pracovní listy, slovíčka v daném tematickém okruhu)

2. Logopedie – Povím ti to, poslouchej (připravují se didaktické hry, tvořivé činnosti k procvičování motoriky mluvidel, grafomotorické PL, křížovky, hádanky, rébusy, didaktické pomůcky)

3. Jazyk český pro žáky se SVP – Jak na češtinu (připravuje se reedukační materiál pro žáky s dyslexií a dysgrafií, tvoří se PL, jazykolamy, roháčky, rébusy, doplňovačky)

4. Rozvoj nadání (vyhledávají se logické hry, hlavolamy, šifry, tangramy, origami, připravují stolní hry, k nim herní plány, zajímavé úkoly)

5. Sborník pro skupinovou práci v 1. ročníku (vzniká sborník námětů na zajímavé vyučovací hodiny, didaktické hry, hry se slovy, čtecí kartičky se slovy, matematické hry, karty Mat Loto, herní plány, diferencované úkoly dle možností žáků)

Na škole probíhá odborné poradenství. Speciální pedagog vede konzultace s učiteli, individuální konzultace se žáky i rodiči, spolupracuje s Pedagogicko  psychologickou poradnou. Připravuje reedukační materiály pro žáky s dyslexií a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Formou individuální péče zajišťuje nápravu dyslexie a dysgrafie. Školní psycholog podpůrně působí ve třídách během vyučování a o přestávkách provádí s žáky relaxační techniky. Pomáhá ve výuce řešit problémy a konflikty a postupně tak buduje lepší klima ve třídě. Věnuje se psychoterapeutickému vedení skupin žáků. S žáky pracuje individuálně i ve skupinách. Asistent pomáhá žákům individuálně přímo ve vyučovacích hodinách.

V rámci projektu postupně vzniká speciální učebna vybavená technikou a speciálními pomůckami. Žáci začali pracovat s netbooky, ve vyučování se používá nově zakoupený dataprojektor, PC, drobné pomůcky.

Od září 2011 je škola zapojena do výzvy EU peníze školám („Šablony“).

Projekt „Podpora individualizace výuky „ je dvouletý. V rámci něho se škola zaměřila na podporu cizích jazyků, čtenářskou gramotnost a přírodovědné předměty.

Z finančních prostředků jsou hrazeny dělené  hodiny matematiky, fyziky, informatiky, čtení a anglického jazyka. Na škole pracuje s vybranými žáky rodilý mluvčí.

Dále na škole vznikají digitální učební materiály a další metodiky.

Bude obnovené vybavení v učebně informatiky a pořízené technické zázemí pro třídy na I. stupni.

Projekt na podporu zdravého životního stylu v České republice. Zahrnuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. Ambasadory jsou osobnosti českého sportu například Tomáš Verner, Martina Sáblíková, volejbalistky Kiky A Maki, Vavřinec Hradílek, Ondřej Bank, Roman Šebrle a další. Naše škola je zapojena do Olympijského víceboje již druhým rokem. V loňském roce se do projektu v plném rozsahu zapojily více jak dvě třetiny žáků.

V kategorii škol se 301 – 450 žáky jsme se umístili na druhém místě ve Zlínském kraji. Děti plní 8 sportovních testů, které prověřují jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Na konci roku dostávají vysvědčení se sportovní analýzou a porovnáním s jejich vrstevníky z celé republiky. Na stránkách http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ si mohou rodiče po zadání unikátního kódu dítěte vyhledat jeho výsledky a hodnocení naší školy. Kromě sportovních disciplín soutěží děti v takzvaných doplňkových úkolech. Tyto úkoly mají třeba výtvarná témata nebo se jedná o zapojení se do dobročinných aktivit nebo vytvoření videa nebo prezentace. Jako odměnu mohou získat sportovní náčiní, výtvarné pomůcky a body navíc do celkového hodnocení škol. Obrázky, které jsme v lednu zasílali, budou dokonce doprovázet naše reprezentanty na olympiádu do Ria de Janeiro.

Scroll to top