Prezentace -  BŠ v ŠVP PPTX

Prezentace - jmenování BŠ PPT (47MB)

Bezpečně do školy - foto PDF (10MB)

 

PROJEKT  BEZPEČNÁ  KOMUNITA  VE  ŠKOLE

Nedílnou součástí  projektu ŠPZ je od začátku projekt Bezpečná komunita, navazuje na projekt Kroměříž – zdravé město. Její plán byl sestaven podle Metodiky Bezpečná komunita WHO a metodiky Česká brána 21 zdravých měst. Cílem je snížit úrazovost v Kroměříži do roku 2015 o 30% oproti roku 2001. 

Projekt BK je v našich podmínkách zaměřen na výchovu a vzdělávání žáků v problematice prevence úrazů dětí a mládeže. Smyslem aktivit je ovlivňovat chápání, chování a jednání žáků z hlediska jejich osobního bezpečí, s důrazem na předcházení úrazům.

1. června 2004 se v Kroměříži uskutečnil I. mezinárodní seminář o Bezpečných školách. Jeho účastníci se seznámili s aktivitami Bezpečné komunity v naší škole.

 

PLÁN  ČINNOSTÍ  BEZPEČNÉ  KOMUNITY

 

  • prostředí školy je bezpečné a podporující zdraví - relaxační koutky, chodby, atria, pravidelné kontroly BOZP
  • součástí školního vzdělávacího programu ( ŠVP) jsou kurzy prevence úrazů, pracovní dílny ve třídách a besedy s policií ČR ( 1. - 5. r.)
  • získání průkazu cyklisty ve 4. ročníku je podmíněno znalostmi dopravních předpisů a praktickou zkouškou na dopravním hřišti
  • Olympiáda bezpečné jízdy - praktický nácvik dovedností na kole, koloběžce, bruslích on-line s použitím ochranných pomůcek
  • projekty žáků 8. ročníku pro mladší děti :

Nebezpečí na hřišti, při sportu

Bezpečná cesta do školy

Bezpečně při sportu

Bezpečně ve volném čase

 

  • znalosti základů První pomoci
  • Výchova ke zdraví - povinný předmět v 6. -  9. ročníku
  • prevence šikany a agresivity
  • výlety dětí ve školní družině do přírody - odhalování nebezpečných míst v okolí školy

 

INDIKÁTORY BEZPEČNÉ ŠKOLY

Realizační tým        - zpracovává plán hlavních aktivit pro nový školní rok, vždy v září

tvoří: zástupce vedení školy, vyučující předmětu Výchova ke zdraví,

vedoucí metodické sekce pro I. stupeň, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Strategie  - snížení výskytu závažných úrazů a jiných nehod u žáků a negativních jevů chování a jednání

    - vymezení pravidel ochrany bezpečí žáků

 

Školní program  - výchova a prevence úrazů je zahrnuta v povinné výuce ve všech třídách

              - doplňkové akce a aktivity k prevenci úrazů a ochraně před mimořádnými událostmi

              - metodická příprava pedagogů i metodiků prevence k programu BŠ

 

Rizikové skupiny - třídy I. a II. stupně, školní družina, sportovní družstva

 

Riziková prostředí - tělocvična, cesta do školy, sportovní areál, školní dílna, školy v přírodě, 

                               lyžařské kurzy, školní výlety

 

Dokumentace - evidenční kniha školních úrazů, třídní učitelé zaznamenávají úrazy žáků mimo školu

 

Hodnocení    - hodnocení jednotlivých akcí a aktivit

         -  roční zhodnocení v rámci školního plánu

 

Spoluúčast  - výměna poznatků v rámci sítě bezpečných škol

 

 

INDIKÁTORY  BEZPEČNÉ TŘÍDY

Realizační tým         -    zahrnuje skupinu žáků třídy, třídního učitele, 1-2 rodiče

je zodpovědný za přípravu, realizaci a evaluaci třídního programu a jeho vyhodnocování

 

 

Strategie třídy     -    kolektivní   sebevýchova v oblasti  předcházení úrazům a jiných nehod

vytváření a upevňování hodnot spojených s osobním bezpečím ve školním i  mimoškolním prostředí

 

 

 Třídní program zahrnuje:

      - vlastní akce a aktivity k problematice prevence úrazů a jiných nehod

- účast na aktivitách školy a města (Dny zdraví, Dny bez úrazů

- společné vypracování pravidel „třídního desatera“

- 1 x za čtvrtletí – briefing – hodnocení přínosu programu

 

Rizikové skupiny     vlastní třída a hyperaktivní jedinci

       - třída nižšího stupně ZŠ

 - riziková prostředí a činnosti

 

 

Dokumentace - přehled úrazovosti žáků třídy ve škole i mimo školu, příčiny

 

Evaluace průběhu programu

 

Spoluúčast   - zapojení do sítě Bezpečné školy

        - prezentace programu cestou různých médií (časopisy, webové stránky)

Projekty žáků