.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Školní klub je součástí ZŠ Zachar, Kroměříž. Školní klub slouží především pro žáky II. stupně, ale mohou je využívat i žáci I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD.

Hlavní základnou pro školní klub je multifunkční učebna, která slouží v době výuky jako učebna projektová a učebna HV. Je vybavená malou knihovnou a sadou her. Dále ŠK využívá počítačovou učebnu. ŠK na jednotlivé aktivity a kroužky může využívat i tělocvičnu, prostorné hřiště, cvičný byt, případně třídy.

Zájmové vzdělávání vede ve volnočasových aktivitách vychovatel ŠK, který je zároveň i učitelem ZŠ. Jednotlivé aktivity – kroužky vedou většinou učitelé školy. V případě nutnosti pracuje i samostatná skupina žáků z I. stupně pod vedením paní vychovatelky.

1. Volnočasové aktivity 

Navazují na školní vyučování a pro žáky slouží jako využití volného času v době mezi výukou.

Vytváří prostor pro relaxaci, rozvoj tvořivosti i fantazie. Zohledňují se individuální přání.

Aktivity probíhají v multifunkční učebně, pokud vedoucí neurčí jinak.

Časové rozvržení volnočasových aktivit 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

7.35 hod. – 7.55 hod.

9.40 hod. – 9.55 hod.

Po výuce, délka určena podle potřeb školy a žáků a v závislosti na rozvrhu hodin.2. Kroužky

Probíhají pod vedením jednotlivých vedoucích (učitelů) v odborných pracovnách, třídách a je zde stanovena úplata 300,- Kč za pololetí a žáka. Kroužky se nabízí vždy v září a žáci si mohou vybírat z nabídky. Pravidelně se otvírá Cvičení z češtiny, Cvičení z matematiky, Příprava na KET, Flórbal, Keramika.


Více informací ve ŠVP ŠK

Aktuální Organizace ŠK 2023 - 2024.

Scroll to top