.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Zdravá škola 

Bezpečná škola

Klub ekologické výchovy

 

 

 

ASP UNESCO

Mléko do škol 

Debrujáři

 

     
   
     

Projekty ESF

Projekty podpořené granty

Investiční projekty školy

  

 

 

Masáže ve škole

Celé Česko čte dětem

Sazka olympijský víceboj 

 

Asociace malých debrujárů České republiky(dále jen AMD)

vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo k nám. 22.9.1992 byla AMD řádně registrována u MV a zahájila pravidelnou činnost dle mezinárodních principů a  filozofie malých debrujárů.

Klub mladých debrujárů pracuje na naší škole téměř po celou dobu její existence. Sdružuje žáky 6. - 9. ročníku se zájmem o přírodní vědy a techniku, experimentování, poznávání a badatelství ve fyzikálním praktiku.

Je součástí mezinárodní Asociace malých debrujárů (slovo debrujár je francouzského původu a vzniklo ze slov débrouillard = „šikovný, obratný“ a se débrouiller = „objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit“).

Aktivita klubu je pro žáky rozmanitá, poučná, ale hlavně zábavná a hravá. Činnosti, kterými se na pravidelných schůzkách debrujáři zabývají, je možné využít i v jiných předmětech s přírodovědným a technickým zaměřením (např. matematika, přírodopis, chemie, člověk a svět práce). Jedná se zejména o fyzikální a chemické experimenty, zapojení do přírodovědných a ekologických aktivit.

Prezentací svých nejzdařilejších experimentů se zúčastňují např. Dnů otevřených dveří naší školy nebo pravidelných setkávání s mladšími spolužáky, kde pomocí tvořivých aktivit budují u mladších dětí co nejlepší vztah k fyzice a k vědě vůbec.

Za dobu své existence na naší škole nasbírali řadu medailí a ocenění, např. 1.místo na mezinárodní soutěži využití plastů ve výuce přírodních věd RAFAN a PLASTIKIÁDA a na soutěžích mladých odborníků – automechaniků.

V poslední době se zapojili do činnosti Nadace České spořitelny Depositum Bonum, s jejíž pomocí naplňují hlavní motto své činnosti Věda hrou.

Debrujáři se každoročně prezentují na Dni otevřených dveří naší školy. Publikum pak baví nejrůznějšími pokusy, jako kreslení elektrickým proudem, citronovým proudem ve sluchátkách, vyráběním zajímavých výrobků, jako například gumičkové pistole, nebo ověřováním vodivosti lidského těla. Tradiční jsou i pokusy z elektrostatiky a kouřové vodopády. 

Členové klubu se velmi intenzívně zapojují do všech projektů, podporující popularizaci technických a přírodovědných oborů.

Hlavní náplní činnosti je účast v tzv. sdílených dílnách na COPTu Kroměříž v Kroměříži. Žáci se v odborně vybavených dílnách a laboratořích učí pod dohledem odborných pracovníků a zejména mistrů odborného výcviku praktickým dovednostem. Snahou je vzbudit hlavně u nejstarších žáků zájem o technické obory.

Nedávno se naše žákyně Nela Chalupová zúčastnila už potřetí mistrovství republiky v OVOV. V kategorii dívek ročníku 2008 bylo 120 závodnic. Nelča udělala osobní rekord ve skoku dalekém. Po prvním dnu byla na 58. místě. Následující den měla jasný cíl a to být do 50. místa. Po slabším výkonu na kriketovém míčku musela Nelča donánět bodové manko. Po srdnatém výkonu na driblinku se posunula výš, avšak o pouhých 6 bodů ji uteklo 50. místo. Na všech 10 disciplínách se vydala ze všech sil. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Prezentace školy na konferencích UNESCO:

2011 - Foto

2012 - Plakát

2013 - Projekt Voda

2014 - Projekt Krystalografie

2015 - Projekt Rok světla 

2017 - Plakát 

2018 - Projekty 

2019 - Plakát 

2020 - Plakát 

2021 - Plakát 

2022 - Prezentace aktivit školy 

Projekty školy v rámci UNESCO:

2009 - 2010 - Projekt Mezinárodní rok Biodiverzita 2010  

2011 - 2012 - Projekt Folklór 

2012 - 2013 - Projekty Ptáci, Voda pro život  

2014 - 2015 - Projekt Příroda je víc než člověk

2015 - 2016 - Projekty Den úcty ke stáří, Tibet, Bezpečí 2015

2016 - 2017 - Projekty Srdce na dlani - Den matek (zahradní slavnost), Dědictví Kroměříže

2017 - 2018 - Projekty Srdce na dlani - Den otců (zahradní slavnost), Putování po osmičkách

2018 - 2019 - Projekty Pěkný den (zahradní slavnost k výročí školy), Boříme bariéry, Výstava Kontrasty a krásy světa

2019 - 2020 - Projekt Pomáháme

2021 - 2022 - Projekt Generation Earthshot

Základní škola Zachar se stala Přidruženou školou UNESCO  roku 1997 jako první škola v Kroměříži.

Naše zapojení do společných projektů v rámci škol UNESCO bylo vždy velmi aktivní. Vzhledem k tomu jsme v roce 2004 uspořádali IX. Celostátní konferenci Přidružených škol UNESCO. Při organizaci této akce nám vyšel vstříc Klub UNESCO Kroměříž a Město Kroměříž, kteří poskytli spoustu propagačních materiálů pro hosty konference a reprezentační prostory pro zahájení celé akce. S Klubem UNESCO Kroměříž spolupracujeme i při řadě jiných akcí, výstavách, soutěžích…

Zaměření školy v rámci ASPnet je rozděleno do tří oblastí:

Výchova k ochraně kulturního dědictví

• posílili jsme hodiny předmětu o historii, propojili jsme je s Výchovou k občanství, Výtvarnou výchovou, vznikají společné projekty např. Holokaust, pořádají se přednášky, filmy, exkurze a další akce školy

• vytváříme celoškolní projekty zaměřené na historii a ochranu kulturního dědictví v rámci vyhlašovaných témat UNESCO

Výchova k dodržování lidských práv

• zavedli jsme Etickou výchovu jako samostatný předmět  v 6. a 9. ročníku, nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova vyučujeme formou Osobnostních prožitkových kurzů pro 6., 7. a 9. ročník, máme samostatný předmět Výchova ke zdraví

• používání individuálního přístupu k žákům, různé vyučovací metody, komunitní kruhy, vybudovali jsme Školní poradenské pracoviště se školním psychologem a spec. pedagogem

• připravujeme celoškolní projekty ve věkově namíchaných skupinách, kdy starší žáci učí mladší, předmětové a celoškolní projekty v rámci celostátního projektu Zdravá škola a mezinárodního projektu Bezpečná škola

Výchova k ochraně životního prostředí

• tvoříme projekty v rámci Klubu ekologické výchovy, vybudovali jsme školní arboretum a pečujeme o něj, sbíráme papír, třídíme odpad, používání ekologických čistících prostředků na škole, jsme zapojení do projektu Recyklohraní


Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2020/2021  

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2019/2020 

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2018/2019

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2017/2018

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2016/2017

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2015/2016

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014/2015

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2013/2014

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2011/2012

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2010/2011

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2009/2010

 

Další odkazy na stránky související s UNESCO:

www.skoly-unesco.cz

www.unesco.org

Scroll to top