.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Od září 2011 je škola zapojena do výzvy EU peníze školám („Šablony“).

Projekt „Podpora individualizace výuky „ je dvouletý. V rámci něho se škola zaměřila na podporu cizích jazyků, čtenářskou gramotnost a přírodovědné předměty.

Z finančních prostředků jsou hrazeny dělené  hodiny matematiky, fyziky, informatiky, čtení a anglického jazyka. Na škole pracuje s vybranými žáky rodilý mluvčí.

Dále na škole vznikají digitální učební materiály a další metodiky.

Bude obnovené vybavení v učebně informatiky a pořízené technické zázemí pro třídy na I. stupni.

Název projektu: Inovace metod a forem výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Zachar

CZ.1.07/1.2.08/04.0007

- globální grant OPVK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Hlavním cílem projektu je podpořit jak žáky mimořádně nadané, tak i děti s poruchami řeči, poruchami učení, poruchami chování a sociálně znevýhodněné.

Cílem je vytvořit metodické materiály související se zlepšováním metod a forem výuky podporujících nový přístup ke vzdělávání.

Budou vytvořeny sborníky výukových materiálů zaměřené na tyto oblasti:

-          práce s mimořádně nadanými žáky

-          práce se žáky s vadami řeči

-          společné aktivity a projekty v integrovaných skupinách

-          speciální výuka jazyka českého

-          speciální výuka jazyka anglického

Jako odborníci v oblasti poradenství pro žáky, učitele i rodiče jsou do projektu zapojeni školní psycholog a speciální pedagog. K dispozici je rovněž asistent, který poskytuje individuální pomoc dětem přímo ve vyučovacích hodinách.

Vznikne speciální učebna vybavená tabulovým systémem a dalším technickým materiálem a pomůckami jako jsou netbooky, dataprojektor, CD přehrávač, nový PC, atd.

 


  

V současné době je projekt v plném proudu.

Pedagogové pracují na tvorbě Sborníků – příkladů dobré praxe. Metodicky zpracovávají různé aktivity a činnosti pro žáky, připravují přehledy zajímavých námětů, motivační hry, činnosti zaměřené na práci ve skupinách a připravují drobné projekty. Tvoří pracovní listy pro žáky, k nim metodické pokyny, návody a návrhy hodnocení pro učitele. Rovněž zakládají fotodokumentaci a ukázky žákovských prací. Postupně vzniká 5 sborníků:

1. Anglický jazyk pro žáky se SVP – Angličtinu zvládnu (tvoří se pracovní listy, slovíčka v daném tematickém okruhu)

2. Logopedie – Povím ti to, poslouchej (připravují se didaktické hry, tvořivé činnosti k procvičování motoriky mluvidel, grafomotorické PL, křížovky, hádanky, rébusy, didaktické pomůcky)

3. Jazyk český pro žáky se SVP – Jak na češtinu (připravuje se reedukační materiál pro žáky s dyslexií a dysgrafií, tvoří se PL, jazykolamy, roháčky, rébusy, doplňovačky)

4. Rozvoj nadání (vyhledávají se logické hry, hlavolamy, šifry, tangramy, origami, připravují stolní hry, k nim herní plány, zajímavé úkoly)

5. Sborník pro skupinovou práci v 1. ročníku (vzniká sborník námětů na zajímavé vyučovací hodiny, didaktické hry, hry se slovy, čtecí kartičky se slovy, matematické hry, karty Mat Loto, herní plány, diferencované úkoly dle možností žáků)

Na škole probíhá odborné poradenství. Speciální pedagog vede konzultace s učiteli, individuální konzultace se žáky i rodiči, spolupracuje s Pedagogicko  psychologickou poradnou. Připravuje reedukační materiály pro žáky s dyslexií a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Formou individuální péče zajišťuje nápravu dyslexie a dysgrafie. Školní psycholog podpůrně působí ve třídách během vyučování a o přestávkách provádí s žáky relaxační techniky. Pomáhá ve výuce řešit problémy a konflikty a postupně tak buduje lepší klima ve třídě. Věnuje se psychoterapeutickému vedení skupin žáků. S žáky pracuje individuálně i ve skupinách. Asistent pomáhá žákům individuálně přímo ve vyučovacích hodinách.

V rámci projektu postupně vzniká speciální učebna vybavená technikou a speciálními pomůckami. Žáci začali pracovat s netbooky, ve vyučování se používá nově zakoupený dataprojektor, PC, drobné pomůcky.

V úterý 5. 3. 2013 proběhly na ZŠ Zachar, Kroměříž dvě přednášky o Zlínském kraji v anglickém jazyce vedené rodilým mluvčím panem Blowersem. Přednášek se zúčastnili žáci navštěvující třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jak z prvního, tak z druhého stupně, kteří jsou zapojeni do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji.

Naše škola se stala jedním z partnerů tohoto projektu v listopadu 2012. V rámci projektu proběhne během následujících dvou let celá řada zábavně-výukových programů v angličtině, jazykové učebny budou dovybaveny nejmodernější multimediální technikou a výuka bude obohacena o další 4 hodiny s rodilým mluvčím měsíčně. V únoru 2013 byla Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje vyhlášena první soutěž v rámci projektu. Tříčlenné skupiny žáků si připravují prezentaci Zlínského kraje v anglickém jazyce s využitím moderní prezentační a multimediální techniky v maximální délce patnácti minut. Přednášky pana Blowerse byly pro žáky opět skvělým zážitkem. Byly velmi motivující a žáci se zábavnou formou dozvěděli spoustu užitečných informací, které mohou v prezentaci použít. Vzhledem k tomu, že je výuce anglického jazyka věnována na naší škole zvýšená pozornost a nabízíme našim žákům širokou škálu vzdělávacích aktivit spojených s angličtinou, je tato soutěž, ale i celý projekt vítaným zpestřením a rozšířením výuky.

V rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 je po celém světě naplánováno mnoho událostí a konferencí, jejichž cílem je upozornit na potřebu ochrany pitné vody a nalézt cesty k zachování její kvality i množství. Pro žáky naší školy jsme připravili dvoudenní celoškolní projekt. Žáci se po dobu projektu stávají organizátory vlastních „konferencí“. Během nich se navzájem seznámí se skutečnostmi, které oni sami mohou ovlivnit a pomoci tak k zachování vodních zdrojů pro následující generace.

Projekt byl rozdělen do čtyř větších skupin podle věku žáků. Každá z těchto skupin byla dále rozdělena do několika podskupin, které se v prvním projektovém dni věnovaly různým tématům (Dopis vodě - co můžeme zlepšit na svém přístupu k vodě, Společné schéma koloběhu vody - s příklady, jak jej může člověk negativně ovlivnit, Model koloběhu vody v přírodě, Plakáty - upozorněme na plýtvání vodou, Putování za vodou -spotřeba vody v ČR a ve světě, Vodní dotazník - jak si lidé v Kroměříži váží vody, Jednoduché metody mechanického čištění vody - modely + nákresy, Moje čistička - návrhy co nejefektivnějšího způsobu mechanického čištění vody, Kniha o vodě - soubor vlastností vody a možností jejího čištění, Plakát koloběh vody ve vodárenství, Návrh karafy na kohoutkovou vodu, Reklama na vodu z kohoutku, Kohoutky
a restaurace - nabídka kohoutkové vody v kroměřížských restauracích, Uhlíková stopa balené vody - výzkum, Vodníkova noční můra - stížnost vodníka na chování lidí k rybníku, Tabule naučné stezky - informace o vodních ekosystémech na Kroměřížsku, Povodňová mapa - stavby v KM, které jsou – byly ohroženy vodou, Kronika velké vody - historie povodní 1997, Ekologická hra).

Druhý den projektu žáci představily během „konference“ výsledky své práce ostatním podskupinám své skupiny. 
Doufáme, že i díky této konferenci si děti uvědomí, jak je voda vzácná a pro náš život na Zemi důležitá.

„Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Projekt si klade za cíl zavést do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na kroměřížských základních školách ICT.

Na naší ZŠ Zachar vznikne mobilní notebooková učebna, v učebně I. stupně bude nově instalován dataprojektor a v  učebně VZ interaktivní tabule. Vznikne několik metodických materiálů pro výuku.

Vybavení pořízené v rámci projektu: 15 notebooků, interaktivní tabule, PC, dataprojektor, SW, příslušenství, tiskárny, spotřební materiál, vzdělávání pedagogického sboru

Tvorba metodik a sborníků:

  • 1 sborník k předmětu Fyzika 6. - 7. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 1 sborník k předmětu Fyzika 8. - 9. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 1 sborník k předmětu Počítačové praktikum 6. - 9. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky ve

věkově smíšené skupině)

  • 1 sborník k předmětu Informatika 9. ročník

(příklady dobré praxe)

  • 1 sborník k předmětu Informatika 4. ročník

(příklady dobré praxe)

  • 1 sborník „Výuka po tématech s využitím ICT pro 1. ročník“

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 1 sborník „Výuka po tématech s využitím ICT pro 2. ročník“

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky)

  • 2 celoškolní projekty, které počítají s přímým využitím ICT při aktivitách žáků

(příklady dobré praxe)

  • 1 sborník k předmětu Fyzikální praktikum 6. - 9. ročník

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule při práci se žáky ve

věkově smíšené skupině)

  • 1 sborník „ICT a my“

(příklady dobré praxe - využívání PC a interaktivní tabule ve všech vyučovacích

předmětech na II. stupni)

Scroll to top