.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“ To jsou slova českého básníka a spisovatele Jana Vrby. Bez znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se v současnosti již nikdo neobejde. „Jiná slova“, o kterých Jan Vrba mluvil, nám umožňují domluvit se při cestách do zahraničí, vyhledávat informace z originálních zdrojů, studovat nebo používat média. Nadstavbou je potom „jiný svět“, tedy kultura, zvyky a obyčeje cizích zemí.

Za 25 let existence naší školy jsme ve výuce cizích jazyků ušli dlouhou cestu a nabídli jsme tak našim žákům spoustu „jiných slov i jiných světů“. Jednou z těchto cest je i příprava na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny. Kroužek KET jsme poprvé otevřeli před 10 lety. Protože úroveň znalostí našich žáků roste a všichni, kteří se na zkoušku KET přihlásili, ji taky úspěšně složili, rozhodli jsme se letos poprvé otevřít i přípravu na o stupeň vyšší zkoušku PET. Certifikáty KET a PET slouží jako doklad o dosažené úrovni angličtiny a střední školy za složení těchto zkoušek přidávají body k příjímacím zkouškám.

Letos se na British Council do Brna přihlásilo 16 žáků na zkoušku KET a 2 žákyně na zkoušku PET. Sedmnáct žáků uspělo. Všech 18 žáků odvedlo skvělý výkon nejen na zkoušce, ale především v letech zkoušce předcházejících. Patří jim obrovská gratulace a my, pedagogové, jsme na ně velmi hrdí. Poděkování patří samozřejmě i rodičům žáků za velkou podporu.

Říká se, že pohled do minulosti je nejlepším průvodcem do budoucnosti. Když se v rámci přípravy na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtin na ZŠ Zachar Kroměříž ohlédneme a podíváme se na těch 10 let, budoucnosti se bát nemusíme. A nebojíme. Jsme si jistí, že po letošních úspěšných kandidátech budou následovat další.

Číst dál...

O současné mladé generaci se říká leccos. Ať už v pozitivním, či negativním slova smyslu. Děti byly, jsou a vždycky budou dětmi. A vždy se od předchozí generace budou maličko lišit. Nechci zde o kladech a záporech současné generace polemizovat. Chci je pochválit. Co se týče znalostí cizích jazyků, je na tom naprostá většina z nich výborně. Přesvědčuji se o tom každý rok, kdy na ZŠ Zachar, Kroměříž organizujeme okresní kolo Soutěže v cizích jazycích.

Angličtina je naprosto běžnou součástí jejich životů. Není to „jen“ předmět ve škole, který musí absolvovat. Cestují a jsou schopni se v zahraničí domluvit. Sledují filmy a seriály v původním znění. Překládají si písničky. Hrají anglické hry. Čtou knihy v originále. Chatují s vrstevníky z celého světa. Sledují zahraniční youtubery, vloggery, bloggery. Chtějí v zahraničí studovat, jezdit na stáže, absolvovat kurzy. To vše přispívá k větší motivaci učit se jazyky a zlepšuje jejich komunikační dovednosti a znalosti.

Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích se na ZŠ Zachar Kroměříž konalo letos 11. února. Účast byla již tradičně vysoká. Školy v našem okrese své žáky na soutěž připravují a pravidelně své zástupce na okresní kolo přihlašují. V kategorii II. A letos zvítězila Natálie Třasoňová ze ZŠ Zachar Kroměříž. Natálie bude náš okres reprezentovat v krajském kole. Na druhém místě skončila Natálie Marešová ze ZŠ Komenského a místo třetí obsadil Alexander Hustin ze 3. ZŠ Holešov. V mladší kategorii se stala vítězkou Johana Šromová ze ZŠ Komenského, druhý byl David Otta ze ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem a za ním se umístila Tereza Stachoňová z Církevní ZŠ.

Všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci jejich školy a Natálii Třasoňové přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka otevíráme každý rok na I. stupni od 3. ročníku a na II. stupni od 6. ročníku.

Do jazykové třídy ve třetím ročníku jsou žáci zařazeni na základě testu jazykových předpokladů, znalostí Aj, doporučení třídní učitelky a učitelky AJ.

Do šesté třídy s rozšířenou výukou AJ postupují žáci naší školy z prvního stupně automaticky a žáci z ostatních kroměřížských škol na základě pohovoru v angličtině s vyučující AJ.

V jazykových třídách je navýšená hodinová dotace na cizí jazyk (viz. učební plány), žáci mají od 6. ročníku 2 hodiny konverzace. Dvě hodiny týdně učí ve vyšších ročnících pravidelně a nižších nepravidelně konverzaci rodilý mluvčí.

Žáci mají možnost připravovat se na mezinárodně uznávané zkoušky v kroužku KET. Pravidelně jsou zapojováni do projektů a soutěží v AJ.

 

Držitelé certifikátu prestižních zkoušek KET

Žáci ZŠ Zachar navštěvovali KET a řádně složili první úroveň zkoušek Cambridge ESOL. Tyto zkoušky patří mezi světově nejuznávanější pro studenty angličtiny. Posuzují schopnosti a dovednosti kandidátů v poslechu, mluvení, četbě a psaní. Certifikáty od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní úrovně znalosti angličtiny.

2012 - 2013 Tereza Legátová
2013 - 2014 Veronika Halasová Jakub Sirota Lucie Šamánková
2014 - 2015 Kateřina Vítková Tomáš Švrčina Lucie Minksová Nela Křemečková
2015 - 2016 Irena Košťálová Jana Košťálová Eliška Trlicová

       

Škola byla zapojena do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji a v projektu Učíme anglicky – spolu a efektivně.

Kroužek KET má na ZŠ Zachar již několikaletou tradici a každým rokem se úspěšně rozrůstá skupina žáků, kteří certifikát KET získali. V červnu 2016 se k úspěšným kandidátům této mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka připojily tři dívky z letošní 9. A Irena Košťálová, Jana Košťálová a Eliška Trlicová. Vynikající výsledek zkoušky byl pro dívky velkým oceněním a odměnou za dosavadní úsilí ve studiu angličtiny. Pro ostatní žáky, kteří se na zkoušky teprve připravují, byl jejich úspěch motivací a povzbuzením do dalšího studia. 

O kroužek KET je na naší škole stále větší zájem, a to především ze strany žáků tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka. Pod vedením Mgr. Radky Hanákové se letos na zkoušky připravuje 35 žáků ze 7. a 8. ročníku. Věříme, že od Ireny, Jany a Elišky brzy převezmou pomyslnou štafetu další žáci a rozšíří tak počty úspěšných kandidátů na ZŠ Zachar Kroměříž. 

Jsme z jazykové třídy 4. A na ZŠ Zachar. Každý rok se na naší škole koná anglické divadlo (foto zde). Tento rok se konalo 6.12. 2016. Bylo o holčičce Kiki, která se snažila vysvětlit nechápajícímu profesoru Seussovi, co je to kouzlo Vánoc. Snažila se vysvětlit, že Vánoce nejsou jen o dárcích, bonbonech a vánočním stromečku, ale že jsou o lásce a přátelství. Divadlu jsme rozuměli, ale nejsme zatím úplní profíci na angličtinu. Angličtina nás moc baví. Chodíme do ní každý den kromě středy a vždy se přesunujeme do jiné učebny. Jsme rozděleni na dvě skupiny a každá skupina má svoji paní učitelku. Obě dvě paní učitelky jsou velmi hodné, jmenují se Šárka Kostelníčková a Hana Štefková. Jsme zvědavé, jaké divadlo si pro nás připraví herci příští rok.

S pozdravem ze školy se loučí Eliška Navrátilová a Lenka Smékalová

Základní školy se od sebe odlišují Školním vzdělávacím programem. Náš ŠVP vychází z myšlenek projektu Zdravá škola a je zaměřen na utváření osobnosti dítěte a podporu cizích jazyků. Je tedy zřejmé, že výuce cizích jazyků je u nás věnována zvýšená pozornost.

Číst dál...

„Být či nebýt...?“ Takto uvažuje o životě Shakespearův hrdina Hamlet. „Jít či nejít?“ Takto zase každý rok uvažují naši žáci, kteří se rozhodují, jestli jsou již dostatečně připraveni na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny KET. Neřeší sice tak závažná filosofická témata jako Hamlet, ale i přesto je to pro ně a jejich rodiče důležité rozhodnutí.

Zkoušky organizuje British Council a naši žáci je skládají v Brně.  Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že držitel certifikátu ovládá základy angličtiny a je schopen se dorozumět v každodenních situacích. Zkouška se skládá z několika částí – čtení a psaní, poslech a ústní část.

Zkouška je mezinárodně uznávaná, čemuž odpovídá i její úroveň. Oprávněně tedy u kandidátů budí respekt. Dalším důvodem ke zvážení, zdali je kandidát již dostatečně připraven, je cena zkoušky. Rodiče žáků tuto zkoušku hradí. Až dosud všichni naši žáci zkoušku úspěšně složili, většina z nich s maximálním počtem bodů a nejvyšším dosaženým hodnocením. Nejinak tomu bylo i v červnu 2017. Nicola Zajícová, Tereza Podešvová i Alexandros Kolofotias jsou čerstvými držiteli certifikátu KET. Všem třem blahopřejeme a děkujeme jejich rodičům a pedagogům za podporu a motivaci.

Znalost cizích jazyků je důležitým prostředkem porozumění mezi lidmi z odlišných společností. Svět se „zmenšuje“ a stává se z něj úzce propojená komunita všech lidí, potřeba porozumění je stále naléhavější. Znalost cizího jazyka je tedy klíčem k odlišným kulturám a společnostem a otevírá spoustu nových příležitostí. Jak říká psycholingvista Frank Smith: „Jeden jazyk vám vytyčí životní koridor. Dva jazyky na cestě životem otevírají všechny dveře.“

Mladá generace si je tohoto faktu vědoma. Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích – anglický jazyk, které se koná vždy v únoru na ZŠ Zachar Kroměříž, je toho důkazem. Mladí angličtináři každoročně dokazují, že jsou schopni se v angličtině bez problémů dorozumět. Jejich komunikační dovednosti a jazykové nadání ocenil i předseda poroty pan Jonathan Blowers. Pan Blowers pochází z Velké Británie a na ZŠ Zachar již několik let vyučuje anglickou konverzaci.

Letos se okresní kolo této prestižní soutěže uskutečnilo 6. února. Tradičně se na ZŠ Zachar Kroměříž pořádá soutěž pro kategorii II A, tedy pro žáky 8. a 9. ročníků. Letos se soutěže poprvé zúčastnili i žáci 6. a 7. tříd. Pro ně je určena kategorie I A. Tato nižší kategorie je pro mladší žáky nejen výbornou přípravou na vyšší kategorii, ale i úžasnou motivací pro další rozvíjení jejich talentu. V kategorii II A letos zvítězila Adéla Kolaříková ze ZŠ Slovan. Na místě druhém se umístila Nicol Zajícová ze ZŠ Zachar a třetí místo patří  Nikole Guĺové z 1. ZŠ Holešov.

V kategorii I A se stala vítězkou Eva Klára Pašteková ze ZŠ Zachar. Druhé místo obsadil Alexander Rafael Hustin ze 3. ZŠ Holešov a diplom za třetí místo si odnesl Petr Čermák ze ZŠ Morkovice. Adéla Kolaříková bude náš okres reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční v březnu ve Valašském Meziříčí. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci jejich škol. Poděkování patří také jejich rodičům a pedagogům.

Důležitost učení se cizím jazykům vyzvedával již Jan Amos Komenský. Ač sám hovořil plynně pěti jazyky, angličtinu příliš neovládal. I přes to ale považoval Londýn za město, ve kterém mělo být umístěno sídlo sboru učenců ze všech národů, kteří měli řídit reformu světa. A není pochyb o tom, že je angličtina v současnosti lingua franca. Všichni soutěžící, kteří se úterní soutěže zúčastnili, ji ovládají výborně. Jen tak dál :-)

Fotografie z akce naleznete ve školní fotogalerii.

Blahopřejeme naší žákyni Evě Kláře Paštekové ke krásnému umístění v této soutěži.

Číst dál...
Scroll to top