.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Název projektu

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Registrační číslo

CZ.1. 07/1.1.00/54.0058

Termín realizace

17. září 2014 – 31. července 2014

 

Stručný obsah projektu

Projekt řeší potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent (ZA 53-41-M/01) za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem je na SZŠ Kroměříž zřízeno středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a se základními školami. Středisko je autonomní jednotkou, která je včleněna do organizační struktury Střední zdravotnické školy Kroměříž.

 

Cíl projektu

 

  1. zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent
  2. poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci

ZŠ Zachar je zapojena do následujících aktivit projektu

Klíčová aktivita č. 5: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti

první pomoci

Naše škola se letos i příští školní rok zapojila do projektu, který podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků v oblasti multikulturní výchovy.Projekt probíhá formou vzdělávacích seminářů, interaktivních her a přednášek doplněných o diskuse s odborníky. Účastní se ho letošní  7. a 8. ročníky v počtu 50 žáků.

Popis projektu
Projekt podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků základních škol Zlínského kraje v oblasti mulitkulturní výchovy prostřednictvím  realizace interaktivních, vzdělávacích aktivit, odborných  přednášek a setkání osob z různého multikulturního prostředí.
Cílovou skupinou jsou žáci naší školy ZŠ ZACHAR, kteří jsou aktivně zapojeni do vzdělávacích seminářů, interaktivních her a přednášek. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastní praktických a zážitkových seminářů v oblasti multikulturní výchovy, zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí.
Cílem projektu je prevence rasismu a xenofobie na ZŠ ve Zlínském kraji. Projekt podpoří rozvoj sociálních kompetencí žáků a prevenci sociálně patologických jevů. Cíle projektu naplní jednak inkluzívní semináře, interaktivní hry, přednášky pro žáky ZŠ ZACHAR či e-learningové vzdělávání pro žáky
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách www.multikulturazlin.cz


Uskutečněné přednášky, interaktivní hry a semináře:
10. 03. 2010     Přednáška Rasismus a xenofobie
30. 03. 2010     Interaktivní hry a seminář „Poznáváme jiné národy“

Dále připravujeme:
Říjen 2010         Přednášku Solidární smír
Únor 2011        Přednášku Etnické menšiny, interaktivní hry „Poznáváme jiné národy“
Duben 2011        Přednáška Běženci v ČR, interaktivní hry „Poznáváme jiné národy“

Přesné termíny budou upřesněny. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Scroll to top