.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Prezentace zdravé školy:

Zdravá škola 2015

Projekty zdravé školy:

Moje zdraví 2010

Moje zdraví a zdravé zuby 2011

Hýbej se 2012

Zdravá škola 2013

Kamarád 2015

Bílé jedy 2016

 

Naše základní škola byla zapojena do mezinárodní Sítě škol podporujících zdraví v roce 2000. Projekt rozvoje podpory zdraví byl sestaven na základě analýzy školy a vycházel z principů Světové zdravotnické organizace WHO.

 

Tento projekt zahrnuje 3 základní oblasti:

-         POHODU PROSTŘEDÍ

-         ZDRAVÉ UČENÍ

-         OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

 

Naším základním cílem při zahájení projektu bylo: „ Vytvořit tým pedagogů, jehož prostřednictvím by vznikala nová generace mladých lidí schopných vnímat ekologické problémy doby, schopných otevřené komunikace, diskuse a tolerance, lidí schopných utvářet prostředí kolem sebe, zbavených nevšímavosti a anonymity davu, lidí tvořivých, neubitých množstvím informací a drilem.“

Od programu jsme očekávali větší zájem žáků i rodičů o školu, větší propojení školy s veřejným životem, lepší informovanost v oblasti podpory zdraví, spolupráci s e školami zapojenými do sítě ŠPZ, zvýšenou prestiž školy na veřejnosti, vytvoření atmosféry porozumění, odbourání nezdravých stresů a možnosti seminářů pro zaměstnance.

 

Ve škole pracuje tým lidí (koordinátor A. Skopalová), kteří plánují a pravidelně hodnotí školu jako celek z hlediska podpory zdraví. Projekt byl včleněn do Školního vzdělávacího programu a je nyní jeho součástí.

 

Po několika letech můžeme zhodnotit rozvoj školy:

Zapojení naší školy do projektu se odrazilo ve všech oblastech života školy. Přispělo ke zlepšení vztahů mezi lidmi i ve výsledcích školy. Nejvíce nám pomohla společná práce na tvorbě Školního vzdělávacího programu, která byla úspěšně ukončena v září 2004 a schválena Ministerstvem školství jako program Škola pro život, č.j. 24106/2005-22

 

Od začátku projektu byl jednou částí projekt Bezpečná komunita, který byl dále rozpracován a také včleněn do ŠVP. Největším úspěchem a také závazkem do budoucna bylo jmenování školy 1. Bezpečnou školou v ČR v listopadu 2005. – viz Bezpečná škola

Evaluace projektu zdravá škola

 

Naše základní škola je zapojena do sítě Škol podporujících zdraví od roku 2000. V rámci celé republiky se zástupci jednotlivých „Zdravých škol“ setkávají a předávají si navzájem zkušenosti nebo se seznamují s novinkami. Koordinátorem je Státní zdravotní ústav Praha.
Letos se asi 90 účastníků setkalo 13. listopadu 2013 na naší ZŠ Zachar, která byla požádaná o organizaci setkání. Účastníci měli možnost se vzdělávat ve třech sekcích - mateřská škola, školní družina a školní klub a v sekci základní a střední škola. V programu nechyběly ukázkové hodiny na I. i II. stupni naší školy, prohlídka školy, žákovské představení „Říšský sněm“, které nacvičili žáci ZŠ U Sýpek, přednášky a prezentace. Po skončení byli účastníci pozváni k prohlídce Arcibiskupského zámku. Všichni odjížděli obohaceni novými informacemi, dárečky a s vědomím užitečně stráveného dne.

Scroll to top