.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

CO JE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ?

ŠPP poskytuje pedagogicko - psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psycholog a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří potřebují ve vzdělávání podpořit. Značná pozornost je věnována i prevenci záškoláctví, neprospěchu a pomoci při péči o žáky s poruchami chování.

ŠPP spolupracuje s vedením školy, pedagogickým sborem i a v případě potřeby i dalšími odborníky (PPP, SVP, OSPOD, Policie, Centrum pro rodinu, lékař).

Patří sem, školní psycholožka, speciální pedagožky, metodička prevence a výchovná poradkyně.

Při přijímání žáka do školy podepisuje zákonný zástupce Generální souhlas. Tím dává souhlas k práci šk. psychologa,  spec. pedagoga a dalších odborníků na půdě školy po celou dobu docházky dítěte. Pokud je dítě v péči poradenského pracoviště, a to školu informuje o nutných opatřeních v zájmu žáka, podepisuje rodič ve škole Informovaný souhlas. Tím je umožní škole realizovat všechna doporučení a navržená podpůrná opatření.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Alena Skopalová, tel.: 573 503 253, 725 915 401

-          má pracovnu v 1. patře budovy školy, zajišťuje nápravnou péči žáků

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Připravuje pomůcky a organizuje podmínky pro inkluzi/začlenění dětí dle Doporučení PPP nebo SPC. Pomáhá vypracovat plán podpory nebo individuální vzdělávací plán pro žáky se SVP. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti. Komunikuje s rodiči.

Školní speciální pedagog se věnuje:

-          individuální práci se žáky
-          skupinové práci se žáky
-          komunikaci s rodiči žáků
-          práci s pedagogickými pracovníky

Mgr. Lenka Nesvadbová, tel.: 573 503 272

-          se věnuje individuální péči u žáků II. stupně

Mgr. Andrea Skácelová

-          se věnuje individuální nápravné a logopedické péči

Mgr. Iveta Kašpárková

-          se věnuje individuální nápravné a logopedické péči nejmenších dětí

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Iva Enachescu-Hroncová, tel.: 605 480 120

Mgr. Bc. Norika Dvořáčkovátel.: 720 824 428

Jejich pracovna je v přízemí ZŠ Zachar, blízko hlavního vchodu, vedle dveří je umístěna schránka důvěry. Návštěvu je možno si objednat osobně.

Nabízí:

-          psychologická vyšetření schopností a vlastností osobnosti žáků
-          testy profesní orientace a kariérové poradenství
-          pomoc při řešení kázeňských problémů, problémů s prospěchem, s osobními problémy
-          nabízí pomoc s neurotickými problémy (úzkost, tréma, nespavost), se závislostmi (na drogách, tabáku, alkoholu, hracích automatech)
-          pracuje s třídním kolektivem
-          provádí se žáky relaxační techniky, aktivity pro uvolnění napětí a zlepšení soustředěnosti
-          nabízí pomoc rodičům při řešení problémů (informacemi, poradenstvím i nácvikem dovedností potřebných k úspěšné výchově dítěte 

TRADICE

Teoretickým i praktickým východiskem jejich činnosti jsou osvědčené, světově proslulé práce prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha a prof. MUDr. Jiřiny Knoblochové. V institutu INCIP spolupracují obě psycholožky s dalšími odborníky pomáhajících profesí ze zařízení známých svou kvalitou.

ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA

-          informace získané při výkonu praxe nebo při výzkumu jsou udržovány v tajnosti
-          služby žákům, rodičům se poskytují s jejich souhlasem a se souhlasem jejich zákonných zástupců
-          odborník jedná vždy v zájmu dítěte
-          rodičům se poskytují vždy vyčerpávající informace o všech krocích práce s jejich dítětem

 

VÝCHOVNÝ PORADCE 

Zajišťuje kariérové poradenství pro žáky i rodiče, poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost. Řeší také kázeňské a výchovné problémy žáků.

Mgr. Hana Helekalová, kabinet AJ

Tel. 573 503 280

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Věnuje pozornost prevenci rizikového chování dětí (záškoláctví, závislostí, kriminálního chování atd). Koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu školy.

Mgr. Lenka Koňaříková, kabinet JČ

tel.: 573 503 272


Informace o systému péče o nadané žáky a žáky se SVP

Brožurka ŠPP

 

 

Scroll to top