Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem a nachází se na panelovém sídlišti v Kroměříži, které zásobuje školu většinou žáků.

Jde o panelovou budovu s  pavilonem 21 tříd, 15 odborných pracoven, pavilonem tělovýchovným  a  školní  jídelnou,  jejíž  součástí  je  moderní  sportovní  areál a arboretum.

Škola má krásné, světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře  žáci a učitelé. Prostory pro výuku na I. stupni jsou většinou třídy s hracím koutkem, na   II. stupni máme kmenové třídy  a  samostatné pracovny Fy, Př, CH, chem. lab., učebnu PC, multifunkčně-projektovou učebnu s Hv a zázemím pro dramatickou výchovu, 2 učebny AJ, spec. učebnu ČJ, pracovnu Vv s keramickou dílnou, pracovní dílnu, cvičný byt a učebnu pro Vých. ke zdraví. Ke sportování žáci využívají 2 tělocvičen a sportovní areál s  fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, dvěma tenisovými a dvěma volejbalovými kurty, kurtem na nohejbal, basketbalovými koši – vše s umělými povrchy, tenisovou stěnou, stoly na stolní tenis  a prolézačkami pro menší děti.

Materiální vybavení je dostatečné a na tvorbě mnoha pomůcek se podílí učitelé i sami žáci.

V době volna a přestávek mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, učebnu PC, multifunkční učebnu – školní klub, atria, tělocvičny, vždy po dohodě s vyučujícím. Je jim k dispozici občerstvovací automat, nápoje a svačinky ve školní jídelně.

Všichni vyučující mají své kabinety, které jsou sesíťované, mají  volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se schází ve sborovně, kde je umístěna i učitelská knihovna. Sportovní areál mohou ve volném čase využívat žáci i učitelé s průkazkou.

Pro vystoupení, výstavy prací žáků, školní jarmarky a besídky škola používá prostornou halu školy, školní jídelnu nebo prostory před budovou.

 

Zdravé a příjemné  klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí  otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou  žáky k otevřené komunikaci. Scházejí se v případě nutnosti 1x týdně na organizačních poradách nebo kolegiích, pořádají společné akce i vzdělávací semináře. Problémy žáků řeší třídní učitel na třídnických hodinách, snaží se vést žáky ke spolupráci a odpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíždí na řadu exkurzí, osobnostní kurzy, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních  hodin  a   tř. schůzek (děti mají možnost být přítomni při jednání rodiče a učitele),  v  týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost  (škola pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a jarmarky, akce ke Dni matek, na Velikonoce a Vánoce, vánoční třídní schůzky atd.). 

Při škole pracuje také sdružení rodičů - Zachar, škola pro život, z.s. jehož základním  cílem je vytvářet na sídlištní základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a  k  větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Na škole také pracuje žákovský parlament, který má možnost podílet se na chodu školy, vznášet  připomínky a náměty. Schází se dle potřeby s ředitelkou školy, se sdružením rodičů.

 

Na škole pracuje Školské poradenské pracoviště - speciální pedagog a školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří jsou k dispozici dětem i rodičům. Pochopitelná je jejich koordinace s pedagogy a velmi úzká spolupráce s ředitelkou školy.

Máme velké zkušenosti s integrací žáků s postižením i s nadanými dětmi.

 

Deset let byl na škole uplatňován moderní a  vysoce hodnocený program Obecná škola.

Od roku 2003/2004 škola vzdělává podle vlastního ŠVP ZV – „Škola pro život“  (patřili jsme mezi 16 pilotních škol pro ověřování RVP ZV a tvorbu ŠVP ZV).

Dětem naší školy navíc nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit, kroužků - divadelní,  výtvarný a keramický, pěvecký, sportovní atd.

Velmi dobrých výsledků dosahuje náš divadelní soubor KUK, který patří ke špičkovým dětským divadelním souborům našeho regionu.

Naši žáci mají možnost vybrat si z řady volitelných a nepovin. předmětů podle svého zájmu.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se SVP a nadaným žákům, případně dětem se znevýhodněním. Rozvrh hodin ve vybraných ročnících I. stupně je vytvořen tak, aby se žáci se SVPU mohli český jazyk a anglický jazyk učit se spec. pedagogem ve spec. třídách, ale ostatní předměty společně s ostatními žáky. Od  II. stupně jsou děti se SVP integrované plně, navštěvují podpůrná cvičení a dle potřeby pracují podle individuálního plánu.

Nadaní žáci mohou mít asistenta a zařazují se do nepovinného předmětu Rozvoj nadání, kde se s nimi pracuje zcela individuálně a dalších aktivit.

 

Na škole pracuje  Školní družina a Školní klub, jsou to školská zařízení, která doplňují vzdělávání ve škole a poskytují i zájmové vzdělávání v době mimo vyučování.

Školní družina je zřizována pro žáky 1. až 4. ročníku. Organizuje odpočinkové činnosti, projekty, návštěvu kroužků a různé akce. Je zapojena do řady projektů a svou činností doplňuje a podporuje priority školy.

Školní klub je určen pro žáky II. stupně, případně I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD, jeho součástí jsou kroužky, hlavně příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku a příprava na KET, a volnočasové aktivity, kde žáci mohou trávit smysluplně čas mezi výukou a využívat prostory k tomu vybavené.

 

Naše škola je zapojena do několika celostátních dlouhodobých projektů.

Jsme pilotní školou udržitelného rozvoje v „Klubu ekologické výchovy“, patříme mezi 55 „Přidružených škol UNESCO“, procuje u nás „Klub mladých Debrujárů“.  Od roku 2001 jsme zapojeni do  celonárodní  sítě  „Škol  podporující  zdraví“ a všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. V roce 2005 jsme získali titul „Bezpečná škola“ a zapojili jsme se tak do mezinárodní sítě Bezpečných škol a stali jsme se první BŠ ve střední Evropě a ČR.

Výuka je doplňována řadou akcí. Zejména pořádáme osobnostní kurzy pro 6., 7. a nabídkově i 9. ročník, lyžařské výcviky, každoročně kulturně-historickou exkurzi do Prahy pro třídní kolektivy 8. ročníků, také kulturně-vzdělávací nebo sportovně zaměřené pobyty a exkurze, vícedenní výjezdní projekty atd.

Úzce spolupracujeme s obcí, jejími organizacemi a Klubem UNESCO Kroměříž. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost  (vánoční pásmo v Muzeu Kroměřížska, vystoupení divadelního souboru KUK, výstavy v Muzeu Kroměřížska, spolupracujeme se sdružením postižených spoluobčanů a domovem důchodců, dětským domovem a občanským sdružením „Centrum pro seniory a hendikepovanou mládež“, pořádáme okresní přehlídku školních divadelních souborů „Pohádková Kroměříž“, školní reprezentační ples atd.). Dobrá je i úzká spolupráce s poradenskými zařízeními

Scroll to top